پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ / ۱۰ مهر ۱۳۹۳
شما اینجا هستید: خانه » اخبار سازمان » مراحل بررسی و کنترل نقشه ها در گروههای بررسی نقشه

مراحل بررسی و کنترل نقشه ها در گروههای بررسی نقشه

دانلود و مشاهده فلوچارت مراحل بررسی نقشه

۱-  آلبوم نقشه های معماری بهمراه چک لیستهای مربوطه منطبق بر ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان که توسط طراحان حقیقی و یا حقوقی عضو دفتر فنی مهندسی تهیه و تنظیم گردیده اند جهت بررسی و کنترل توسط مسئول دفتر فنی به واحد بررسی نقشه های معماری تحویل می گردد. در این مرحله نقشه ها ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و مهندس طراح معمار مربوطه می باشد .

۲-  آلبوم نقشه های معماری توسط شخص کنترل کننده بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی (فرم تهیه نقشه شهرداری) و استانداردها و آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی و بر اساس چک لیستهای ارائه شده که توسط مهندسین طراح معمار عضو دفاتر فنی مهندسی تهیه گردیده مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و در صورت تائید همراه با چک لیستهای تائید شده توسط شخص کنترل کننده برای انجام مراحل بعدی ارجاع می گردد.

۲-۱- چنانچه در این مرحله نقشه ها دارای نواقص باشد لیست نواقص توسط کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

۳-  پس از کنترل و تائید نقشه های معماری، آلبوم نقشه ها همراه با چک لیستهای سازه ای که توسط طراحان حقیقی و یا حقوقی در دفتر فنی مهندسی تهیه و تنظیم گردیده اند جهت بررسی و کنترل توسط مسئول دفتر فنی به واحد بررسی نقشه های سازه ای تحویل می گردد . در این مرحله نقشه ها ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و مهندس طراح نقشه های سازه ای می باشد .

۳-۱- در این مرحله، ارائه دفترچه محاسبات( برای ساختمانهای اسکلت فلزی و بتنی)- گزارش ژئوتکنیک تائید شده (برای ساختمانهای گروه ج و د)- فایل کامپیوتری محاسبات – چک لیست های سازه ای منطبق با مقررات ملی ساختمان و نقشه جزئیات اجرائی مطابق با استانداردها، آئین نامه ها، مقررات ملی ساختمان که ضمیمه آلبوم نقشه ها می گردد. الزامی است .

۳-۲- آلبوم نقشه های سازه ای بهمراه اسناد و مدارک مذکور در بند ۳-۱ توسط کنترل کننده طرح در گروه سازه مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و در صورت تائید به همراه چک لیستهای تائید شده توسط شخص کنترل کننده برای انجام مراحل بعدی ارجاع می گردد.

۳-۳- در این مرحله همچنین انطباق نقشه های سازه ای با نقشه های معماری از لحاظ عناصر باربر قائم وجانبی و سایر نقطه نظرات سازه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۳-۴- چنانچه در این مرحله نقشه ها و یا محاسبات فنی دارای نواقصی باشد لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت میگردد.

۴-  پس از انجام مراحل کنترل نقشه های معماری و سازه ای و در صورت تائید، کنترل محاسبات و آلبوم نقشه های تأسیسات مکانیکی در دستور کار قرار می گیرد. در این مرحله شخص کنترل کننده طرح پس از دریافت اسناد محاسبات فنی و نقشه های تأسیسات مکانیکی و چک لیستهای تنظیم شده توسط طراحان حقیقی و حقوقی در دفاتر فنی مهندسی، بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان، استانداردها و آئین نامه های مربوطه اقدام به بررسی و کنترل نقشه ها می نماید . در این مرحله نقشه های تأسیساتی ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و طراح تأسیسات مکانیکی میباشد .

۴-۱- در این مرحله در صورت عدم تائید محاسبات فنی و وجود نواقص در نقشه های تأسیسات مکانیکی، لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

۴-۲- در این مرحله همچنین انطباق نقشه های تأسیسات مکانیکی با نقشه های معماری و سازه ای از نقطه نظر ضوابط تأسیساتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

۵-  پس از انجام مراحل بررسی و کنترل نقشه های معماری و سازه ای و تأسیسات مکانیکی  و در صورت تائید، کنترل محاسبات و آلبوم نقشه های تأسیسات برقی در دستور کار قرار میگیرد.

        در این مرحله شخص کنترل کننده طرح پس از دریافت اسناد محاسبات فنی و نقشه های تأسیسات برقی و چک لیستهای تنظیم شده توسط طراحان حقیقی و حقوقی در دفاتر فنی و مهندسی که بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان، استانداردها و آیین نامه های مربوطه تهیه می گردند اقدام به بررسی و کنترل نقشه ها می نماید .

۵-۱- در این مرحله در صورت عدم تائید محاسبات فنی نقشه های تأسیسات برقی و وجود نواقص در نقشه ها لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

۵-۲-   در این مرحله همچنین انطباق نقشه های تأسیسات برقی با نقشه های معماری و سازه ای از نقطه نظر تأسیساتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

۶-  پس از کنترل و تائید محاسبات فنی و آلبوم نقشه ها توسط گروههای بررسی کننده چهارگانه جهت انطباق نقشه های معماری، سازه با نقشه های تاسیسات مکانیکی- برقی مجدداً نقشه ها توسط واحد انطباق مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد و در صورت عدم وجود مغایرت تائید میگردد.

۶-۱- در صورت عدم انطباق نقشه های معماری و سازه با نقشه های تاسیساتی لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک به مسئول دفتر جهت انجام اصلاحات عودت میگردد .

۷-  پس از کنترل و تائید محاسبات فنی و نقشه ها توسط گروههای بررسی کننده چهارگانه و امضاء شیت اول نقشه ها- مسئول دفتر مجاز به دریافت فرم تعهد نظارت مهندسین ناظر می باشد در این مرحله فرم تعهد به همراه فرم ثبت کامپیوتر (فرم ۸ امضاء) توسط مهندسان طراح و ناظر ذیربط مهر و امضاء و تنظیم گردیده و به مسئول رایانه جهت کنترل و ثبت ظرفیت مهندسان تحویل میگردد.

۸-  پس از انجام مراحل مندرج در بند هفتم، مسئول دفتر جهت انجام امور مالی مربوطه به واحد مالی مراجعه و پس  از انجام تسویه حساب مالی فرم معرفی مهندسان ناظر به شهرداری صادر می گردد.

۹-  پس از انجام امور بیمه ای مهندسان و ممهور نمودن فرم تعهد نظارت و شیت اول نقشه ها به مهر و امضاء بیمه، کلیه اسناد و مدارک توسط مسئول دفتر فنی مهندسی جهت کنترل ظرفیت و مدارک مالی منضم به نقشه ها به گروه پایانی تحویل داده شده و سپس گروه پایانی پس از بررسی و کنترل کمی نقشه ها و ا سناد مدارک، آنها را جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری تحویل دفتر فنی و مهندسی می نماید.

۱۰- ترتیب و تقدم و تاخر بررسی و کنترل نقشه ها و محاسبات فنی در هر یک از گروههای بررسی کننده به شرح مندرج در بندهای فوق می باشد و عدم رعایت موضوع به منزله تخلف از آیین نامه تلقی می گردد .

تعاریف :کنترل کننده طرح شخصیتی حقیقی عضو سازمان استان می باشد که در یکی از گروههای تخصصی مربوط به رشته خود عضویت دارد و پایه شخص کنترل کننده طرح باید همتراز و یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد .

۱-  مسئول دفتر فنی مهندسی شخصیتی حقیقی یا حقوقی می باشد که پروانه اشتغال به کار دفتر مهندسی به نام ایشان توسط سازمان مسکن و شهرسازی صادر گردیده است .

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top