جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴
خانه » اخبار سازمان » مراحل بررسی و کنترل نقشه ها در گروههای بررسی نقشه

مراحل بررسی و کنترل نقشه ها در گروههای بررسی نقشه

دانلود و مشاهده فلوچارت مراحل بررسی نقشه

1-  آلبوم نقشه های معماری بهمراه چک لیستهای مربوطه منطبق بر ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان که توسط طراحان حقیقی و یا حقوقی عضو دفتر فنی مهندسی تهیه و تنظیم گردیده اند جهت بررسی و کنترل توسط مسئول دفتر فنی به واحد بررسی نقشه های معماری تحویل می گردد. در این مرحله نقشه ها ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و مهندس طراح معمار مربوطه می باشد .

2-  آلبوم نقشه های معماری توسط شخص کنترل کننده بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی (فرم تهیه نقشه شهرداری) و استانداردها و آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی و بر اساس چک لیستهای ارائه شده که توسط مهندسین طراح معمار عضو دفاتر فنی مهندسی تهیه گردیده مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و در صورت تائید همراه با چک لیستهای تائید شده توسط شخص کنترل کننده برای انجام مراحل بعدی ارجاع می گردد.

2-1- چنانچه در این مرحله نقشه ها دارای نواقص باشد لیست نواقص توسط کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

3-  پس از کنترل و تائید نقشه های معماری، آلبوم نقشه ها همراه با چک لیستهای سازه ای که توسط طراحان حقیقی و یا حقوقی در دفتر فنی مهندسی تهیه و تنظیم گردیده اند جهت بررسی و کنترل توسط مسئول دفتر فنی به واحد بررسی نقشه های سازه ای تحویل می گردد . در این مرحله نقشه ها ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و مهندس طراح نقشه های سازه ای می باشد .

3-1- در این مرحله، ارائه دفترچه محاسبات( برای ساختمانهای اسکلت فلزی و بتنی)- گزارش ژئوتکنیک تائید شده (برای ساختمانهای گروه ج و د)- فایل کامپیوتری محاسبات – چک لیست های سازه ای منطبق با مقررات ملی ساختمان و نقشه جزئیات اجرائی مطابق با استانداردها، آئین نامه ها، مقررات ملی ساختمان که ضمیمه آلبوم نقشه ها می گردد. الزامی است .

3-2- آلبوم نقشه های سازه ای بهمراه اسناد و مدارک مذکور در بند 3-1 توسط کنترل کننده طرح در گروه سازه مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و در صورت تائید به همراه چک لیستهای تائید شده توسط شخص کنترل کننده برای انجام مراحل بعدی ارجاع می گردد.

3-3- در این مرحله همچنین انطباق نقشه های سازه ای با نقشه های معماری از لحاظ عناصر باربر قائم وجانبی و سایر نقطه نظرات سازه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3-4- چنانچه در این مرحله نقشه ها و یا محاسبات فنی دارای نواقصی باشد لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت میگردد.

4-  پس از انجام مراحل کنترل نقشه های معماری و سازه ای و در صورت تائید، کنترل محاسبات و آلبوم نقشه های تأسیسات مکانیکی در دستور کار قرار می گیرد. در این مرحله شخص کنترل کننده طرح پس از دریافت اسناد محاسبات فنی و نقشه های تأسیسات مکانیکی و چک لیستهای تنظیم شده توسط طراحان حقیقی و حقوقی در دفاتر فنی مهندسی، بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان، استانداردها و آئین نامه های مربوطه اقدام به بررسی و کنترل نقشه ها می نماید . در این مرحله نقشه های تأسیساتی ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی و طراح تأسیسات مکانیکی میباشد .

4-1- در این مرحله در صورت عدم تائید محاسبات فنی و وجود نواقص در نقشه های تأسیسات مکانیکی، لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

4-2- در این مرحله همچنین انطباق نقشه های تأسیسات مکانیکی با نقشه های معماری و سازه ای از نقطه نظر ضوابط تأسیساتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

5-  پس از انجام مراحل بررسی و کنترل نقشه های معماری و سازه ای و تأسیسات مکانیکی  و در صورت تائید، کنترل محاسبات و آلبوم نقشه های تأسیسات برقی در دستور کار قرار میگیرد.

        در این مرحله شخص کنترل کننده طرح پس از دریافت اسناد محاسبات فنی و نقشه های تأسیسات برقی و چک لیستهای تنظیم شده توسط طراحان حقیقی و حقوقی در دفاتر فنی و مهندسی که بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان، استانداردها و آیین نامه های مربوطه تهیه می گردند اقدام به بررسی و کنترل نقشه ها می نماید .

5-1- در این مرحله در صورت عدم تائید محاسبات فنی نقشه های تأسیسات برقی و وجود نواقص در نقشه ها لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده طرح تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک جهت انجام اصلاحات به دفتر فنی مهندسی عودت می گردد.

5-2-   در این مرحله همچنین انطباق نقشه های تأسیسات برقی با نقشه های معماری و سازه ای از نقطه نظر تأسیساتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

6-  پس از کنترل و تائید محاسبات فنی و آلبوم نقشه ها توسط گروههای بررسی کننده چهارگانه جهت انطباق نقشه های معماری، سازه با نقشه های تاسیسات مکانیکی- برقی مجدداً نقشه ها توسط واحد انطباق مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد و در صورت عدم وجود مغایرت تائید میگردد.

6-1- در صورت عدم انطباق نقشه های معماری و سازه با نقشه های تاسیساتی لیست نواقص توسط شخص کنترل کننده تهیه و تنظیم و بهمراه نقشه ها و سایر مدارک به مسئول دفتر جهت انجام اصلاحات عودت میگردد .

7-  پس از کنترل و تائید محاسبات فنی و نقشه ها توسط گروههای بررسی کننده چهارگانه و امضاء شیت اول نقشه ها- مسئول دفتر مجاز به دریافت فرم تعهد نظارت مهندسین ناظر می باشد در این مرحله فرم تعهد به همراه فرم ثبت کامپیوتر (فرم 8 امضاء) توسط مهندسان طراح و ناظر ذیربط مهر و امضاء و تنظیم گردیده و به مسئول رایانه جهت کنترل و ثبت ظرفیت مهندسان تحویل میگردد.

8-  پس از انجام مراحل مندرج در بند هفتم، مسئول دفتر جهت انجام امور مالی مربوطه به واحد مالی مراجعه و پس  از انجام تسویه حساب مالی فرم معرفی مهندسان ناظر به شهرداری صادر می گردد.

9-  پس از انجام امور بیمه ای مهندسان و ممهور نمودن فرم تعهد نظارت و شیت اول نقشه ها به مهر و امضاء بیمه، کلیه اسناد و مدارک توسط مسئول دفتر فنی مهندسی جهت کنترل ظرفیت و مدارک مالی منضم به نقشه ها به گروه پایانی تحویل داده شده و سپس گروه پایانی پس از بررسی و کنترل کمی نقشه ها و ا سناد مدارک، آنها را جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری تحویل دفتر فنی و مهندسی می نماید.

10- ترتیب و تقدم و تاخر بررسی و کنترل نقشه ها و محاسبات فنی در هر یک از گروههای بررسی کننده به شرح مندرج در بندهای فوق می باشد و عدم رعایت موضوع به منزله تخلف از آیین نامه تلقی می گردد .

تعاریف :کنترل کننده طرح شخصیتی حقیقی عضو سازمان استان می باشد که در یکی از گروههای تخصصی مربوط به رشته خود عضویت دارد و پایه شخص کنترل کننده طرح باید همتراز و یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد .

1-  مسئول دفتر فنی مهندسی شخصیتی حقیقی یا حقوقی می باشد که پروانه اشتغال به کار دفتر مهندسی به نام ایشان توسط سازمان مسکن و شهرسازی صادر گردیده است .

همچنین ببینید

۱ (۲۳۹)

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخابات ...